Aktuellt

Protokoll från årsmötet

Protokoll fört vid Ystads sjöhistoriska förenings årsmöte

i sjövärnskårens lokal 2019-03-12.

 

 • 1. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 • 2. Justering av röstlängd: 13 st. röstberättigade medlemmar närvarande.
 • 3. Val av ordförande för mötet: Fleming Eklund.
 • 4. Val av sekreterare för mötet: Jan Cederholm.
 • 5.Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll: Cai Fredson och Tommy Billgren.
 • 6. Kallelsen till mötet godkändes.
 • 7. Dagordningen godkändes.
 • 8. Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes och lades till handlingarna.
 • 9. Kassören gick igenom resultat och balansräkning vilka godkändes och lades till handlingarna.
 • 10. Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
 • 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.
 • 12. Den av kassören föreslagna budgeten med en vinst på 3000 kr. godkändes.
 • 13. Oförändrad medlemsavgift på 200 :- beslutades samt 100:- för medlemmar tom 20 år.
 • 14. Val av ordförande: Flemming Eklund.
 • 15. Val av styrelseledamöter på två år: Lars Holmgren, Cai Fredson, Nils Månsson och Bertil Borgström.
 • 16. Val av en styrelsesuppleant på två år: Åke Sköld.
 • 17. Val av två revisorer för ett år: Lars-Gösta Nilsson och Tommy Billgren.
 • 18. Val av två ledamöter till valberedningen på ett år: Åke Sköld och Klas Persson.
 • 19. Inga motioner inkomna till årsmötet.
 • 20. Planerade aktiviteter 2019: En resa till norra Själland sista halvan av maj.
 • 21. Information från styrelsen: Diskussionen med Fornminnesföreningen är nedlagd enär ingen framkomlig väg längre finns.joo
 • 22. Övriga frågor: Ingenting togs upp på denna punkt.
 • 23. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Jan Cederholm

Sekreterare