För medlemmar

 

Årsmötesprotokoll 2015-03-09.

Plats: Sjövärnskårens lokal i Ystad.

 

Ordförande Fleming Eklund hälsar de närvarande välkomna och gläds åt att så många av föreningens medlemmar hörsammat kallelsen.

§ 1 Föredragningslista. 
§ 2 Justering av röstlängd.23 st. röstberättigade medlemmar är närvarande.

 

§ 3 Val av ordförande för stämman.Föreningens ordförande, Fleming Eklund, utses att leda stämman.

 

§ 4 Val av sekreterare för stämman.Klas Persson utses till sekreterare för stämman.

 

§ 5 Val av två justeringsmän för stämmoprotokoll.Till att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll, utses Roland Jakobsson och Bertil Borgström.

 

§ 6 Godkännande av kallelse till föreningsstämman.Kallelsen till dagens stämma godkännes.

 

§ 7 Godkännande av föredragningslista för stämman.Föredragningslistan godkännes att ligga till grund för stämmans genomförande.

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.Efter fråga om vilka personer som ingår i föreningens styrelse, redogör ordföranden för styrelsens sammansättning samt ersättare.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrages, i stora drag, av ordföranden, som kommer att maila berättelsen till samtliga medlemmar. Verksamhetsberättelsen godkännes och lägges till handlingarna.

Revisionsberättelsen uppläses av Lars Nilsson och lägges till handlingarna.

 

§ 9 Förvaltningsredovisning.Godkännes och lägges till handlingarna.

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

 

§ 11 Beslut om föreslagen budget för 2015.Styrelsens förslag till budget för 2015 uppläses av ordföranden och godkännes av stämman. Budgeten skall bifogas protokollet. Bil. 1.

 

§ 12 Fastställande av årsavgift för 2016.Beslutas att årsavgiften skall vara oförändrad, 200:-.

 

§ 13 Val av ordförande t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2016.Omval av Fleming Eklund.

 

§ 14 Val av revisorer.Omval av Lars Nilsson och Lennart Olsson.

 

§ 15 Val av valberedning.Omval av Tommy Billgren och Jan Cederholm, med Jan som sammankallande.

 

§ 16 Behandling av inkomna motioner.Inga motioner har inkommit.

 

§ 17 Redovisning av planerade aktiviteter 2015.Ordföranden redogör för planerade aktiviteter under året:

Fyren har redan, under januari månad, ”tänts”, d.v.s. lyser upp mot staden. Vi skall arbeta för att erhålla donationer.

Arbetet med boken om Ystads Hamn fortsätter, Roland Jakobsson och Bertil Persson informerar om det omfattande projektet.

Fyren fyller 150 år och kommer att återinvigas 2015-08-08. I samma vecka är det stora arrangemang i och vid hamnen, Nordiskt Kadettmöte. Dessutom är det åter dags för Ystad International  Military Tattoo just denna vecka.

 

§ 18 Information och meddelande från styrelsen.Uppmaning att vi skall hjälpas åt att värva fler medlemmar till föreningen.

 

§ 19 Övriga ärenden.

  • Som ett tillägg till föreningens stadgar beslutas: Motioner skall vara inkomna senast två månader före stämman och motionerna skall vara behandlade av styrelsen inför stämman.
  • På fråga om planerad tid för utgivningen av boken om Ystads Hamn meddelar Roland Jakobsson att målsättningen är att boken göres klar under detta år.
  • På fråga om vem som ”jagar” sponsorer meddelar ordföranden att det är han och Åke Sköld som arbetar med detta och att de tacksamt tar emot hjälp.

 

§ 20 Ordföranden, Fleming Eklund, tackar deltagarna för visat intresse under stämmans genomförande och avslutar stämman.